Letter addressed to The Norwegian Ministry of Culture and Church

English translation follows below ;

 

Fra: andrew.bevan@astronor.com
Sendt: 11. september 2007 12:07
Til: postmottak@kkd.dep.no
Emne: Astrologi og faglig tilhørighet

Deres ref. 2006/07994 KU/KU3 SVV:akv

Jeg viser til mitt brev av 03.12.2006 hvor jeg ber om hjelp med å definere astrologiens faglige tilhørighet, og dens rette plass og rolle i samfunnet. Denne henvendelsen ble besvart av dere 02.01.2007 med ref. 2006/07994 KU/KU3 SVV:akv hvor det vises til astrologiens rolle som vitenskapshistorie og immaterielle kulturarv. Etter dette har jeg oversendt saken til Kunnskapsdepartementet uten å motta svar. Den 23.07.2007 tilskrev jeg Kultur- og Kirkedepartementet på nytt for ny støtte i saken. Slik jeg forstår det vil astrologi som fag og kulturarv være under beskyttelse av kulturdepartementets forvaltning inntil kunnskapsdepartementet griper fatt i saken. Og jeg ser behov for en grundig opprydding og klargjøring på dette området.

For meg personlig er det viktig for å få en erkjennelse av min kunnskapsfordypning og spesialisering innenfor fagområdet med tanke på mitt virke som kunnskapsformidler og kulturforvalter både innenfor de norske grenser og under representasjon i utlandet. Det er også viktig at Norge vil anerkjenne disse tradisjoner med tanke på møte med andre kulturer. Til eksempel har Dalai Lama sin personlige astrolog uten at vi kremter av det, og vi har komt inn en tid hvor Norge mer aktivt ønsker å søke handelsavtaler med Østlige kulturer.

Jeg ber derfor at dere imøtekommer min henvendelse og at vi kan føre saken frem til de neste stadier.

Med vennlig hilsen
Andrew Bevan, QHP, DMS Astrol.
Husejordet 81, 1386 Asker
tlf 66791140 mobil 41273646

 

 

Your ref. 2006/07994 KU/KU3 SVV:akv

I refer to my letter to the Ministry of Culture and Church Affairs on 03.12.2006 where I requested your assistance to define astrology's scholarly belonging and place and role in our society. This request was replied to by your Offices on 02.01.2007, ref. 2006/07994 KU/KU3 SVV:akv where you refer to astrology's role in the History of Science and as a part of our Immaterial Cultural Inheritance. Upon your reply I have redirected the issue to the Ministry of Education and Research but without response. On 23.07.2007 I readdressed the Ministry of Culture and Church for new support. As I understand the issue, astrology as a scholarly subject and cultural inheritance will be under the protection of the administration of the Ministry of Culture until the Ministry of Education and Research has accepted the responsibility. And I do see the need for a thorough clarification of this matter.

For me personally it is important to receive a recognition of my scholarly distinction and specialization within the field, both in regard to my work as an intermediary of knowledge and cultural values within the Norwegian borders but also in the case of representation abroad. It is important that Norway recognizes these traditions in regard to its contact with foreign cultures. In example the highly respected Dalai Lama has his personal astrologer without us making a ridicule of that, and we have entered an epoche where Norway more actively wishes to seek commercial agreements with Eastern cultures.

I therefore ask that you meet my request and assist in lifting this issue to the next stages.

Sincerely.

Andrew Bevan

 

 

- Return -